Nieuwe visie ANWB goed begin, maar ontbeert keuzes

14 DECEMBER 2015

De ANWB heeft een integrale ontwerpaanpak ontwikkeld voor de openbare ruimte in de stad. Volgens de ANWB is deze aanpak nodig door de toenemende drukte op het fietspad. De Fietsersbond is positief over de richting die de ANWB hiermee inslaat en de keuzes die daaruit voortvloeien, maar vindt dat die keuzes nog niet ver genoeg gaan.

Ruimtelijke kwaliteiten
In de ontwerpaanpak wordt gesteld dat verkeer niet meer het enige of belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerpen van routes en verkeersinfrastuctuur is, maar dat het ook om de gewenste ruimtelijke kwaliteiten gaat. In de visie komen er vier stedelijke verkeersmilieus met snelheden van 10, 20, 30 of 50 km per uur en hoeft niet elke straat voor alle soorten weggebruikers beschikbaar te zijn. Verkeersdeelnemers worden ingedeeld in voertuigfamilies: lopen, fietsachtigen, lichte motorvoertuigen, autoachtigen en vrachtautoachtigen; deze indeling vindt plaats op basis van gewicht en breedte.

Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, noemt de visie hoopgevend. "De ANWB schrijft dat de auto niet het belangrijkste vervoermiddel in de stad is, en dus niet langer maatgevend in het ontwerp. Dat is voor hen echt een hele grote stap." Ook het waarderen van de ruimtelijke en verblijfskwaliteit juicht de Fietsersbond van harte toe, evenals het erkennen van de grote rol van de voetganger in de stad en het pleidooi voor een fijnmazig fietsnetwerk. Deze aspecten sluiten direct aan op de beleidsagenda van de Fietsersbond en de bepleite schaalsprong in het fietsbeleid.

Iedereen tevreden
De ANWB zegt met de nieuwe aanpak op te komen voor alle zogeheten ‘mobilisten’, dat wil zeggen iedereen die onderweg is: zowel automobilisten als fietsers, maar ook ov-gebruikers en voetgangers. De visie wil alle mobilisten tevreden houden, liefst met een eigen netwerk, maar de Fietsersbond vraagt zich af of dat wel mogelijk is in de drukke Nederlandse steden. Gebrek aan ruimte zou de fijnmazigheid van het fietsnetwerk onder druk zetten. Volgens de Fietsersbond is het beter om nog duidelijker keuzes te maken en voetgangers en fietsers écht prioriteit te geven in de stad. Een maximumsnelheid van 30 km per uur in de bebouwde kom, gecombineerd met intelligente snelheidsassistentie, zou hierbij helpen.

De indeling in voertuigfamilies moet volgens de Fietsersbond nog wel goed bekeken worden. De huidige formulering maakt het niet alleen mogelijk dat snorfietsen op het fietspad blijven, maar ook dat de brommers er terugkomen, en dat is zeer ongewenst vanuit het oogpunt van verkeersgezondheid.

Al met al is de Fietsersbond is benieuwd naar de verdere uitwerking van de systematiek in pilots en gaat graag met de ANWB, de onderzoekers en stakeholders in debat over de uitgangspunten en de invulling van de systematiek.

Meer over de ontwerpvisie van de ANWB is te vinden op hun site.

Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.