Fietsen en de trein: Naar een dubbele schaalsprong in OV-rail en fiets

Uitbreiding van spoor-, lightrail en fietsnetwerken

16 JUNI 2014
Samenvatting
De Fietsersbond, Fiets filevrij en de Kracht van Utrecht bepleiten een dubbele schaalsprong in het rail- en fietsnetwerk. Deze dubbele schaalsprong is noodzakelijk om de capaciteit van fietsvoorzieningen te vergroten, overvolle steden te ontlasten en de druk op het wegennet te verminderen en kan zo de impasse in het Nederlandse mobiliteitsbeleid doorbreken.

Dit ambitieuze plan voor innovatief duurzaam verkeer en vervoer in en rond steden vermindert de negatieve gevolgen van automobiliteit, biedt gezondheidswinst en levert ruimte op in de zich verdichtende steden. Op donderdag 5 juni is de dubbele schaalsprong besproken op een druk bezochte en succesvolle bijeenkomst in Utrecht die samen met het Railforum was georganiseerd.

De drie organisaties lieten zich inspireren door ontwikkelingen in binnen- en buitenland: het ov-railsysteem rond Parijs, het doorfietsnetwerk in Utrecht en de toekomstagenda voor 675 kilometer snelfietsroutes. Door het combineren van het Utrechtse doorfietsnetwerk en de landelijke toekomstagenda snelfietsroutes met de bestaande Spoorkaart van Nederland en nieuwe plannen op het gebied van rail en light-rail, ontstonden nieuwe beelden. Op verschillende kaartbeelden wordt de dubbele schaalsprong zichtbaar van 2014 naar 2018 en 2028. De kaarten met Rail-Poorten en RodeLoperpoorten laten zien dat er een aantrekkelijk en snel alternatief is voor het huidige -sterk op automobiliteit gerichte- beleid, een alternatief dat zowel nationaal als regionaal perspectieven biedt. De kaarten kunt u downloaden op http://www.fietsfilevrij.nl/documenten/documenten.php

Rode Lopers en RodeLoperstations voor fietsers

In het woon-werkverkeer in en rond de stad (actieradius 15 km v.v.) is de (E-)fiets steeds meer het primaire vervoermiddel. De fiets kan nog meer dan nu, de opstap worden naar stadsregionale voorstadstations, waar de reizigers snel overstappen naar andere grotere steden en regio’s. Bovendien blijkt de fiets in de stad het meest kosten-efficiënte vervoermiddel voor de kortere afstanden . Op het ogenblik loopt het fietsgebruik tegen capaciteitsgrenzen aan. Stations- en centrumstallingen staan overvol.

In de stad concurreert de fiets met de auto. Dat is fantastisch nieuws, want de fiets vraagt weinig ruimte, vervuilt niet en is goed voor de conditie van de gebruiker. Er is een schaalsprong nodig in samenhang , kwaliteit en capaciteit van fietsnetwerken om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen en extra vraag te genereren. De Rode Loper kan worden uitgerold in de vorm van een doorfietsnet in de regio. Snelfietsroutes verbinden belangrijke stedelijke kernen en werkgebieden met elkaar op regionaal niveau.

Het openbaar vervoer per rail is ruimte-efficiënt en cruciaal voor de langere (regionale) verplaatsingen naar de economische kerngebieden. De OV-fiets als snel natransport maakt de verplaatsing van deur tot deur vlot en comfortabel.

“RailPoorten” en “RodeLoperpoorten”

Belangrijk uitgangspunt voor de dubbele schaalsprong is een betere integratie van intercitynetwerk, sprinters, lightrail/tram, bus en fiets. Vanuit een andere regio is een stad elke tien minuten bereikbaar via “RailPoorten” (een groot overstapstation op sprinter, lightrail, bus of fiets). Zo’n station is intercitystation of zal dat snel kunnen worden. De totale reistijd in de Brede Randstad is doorgaans minder dan een uur.

Belangrijke schakels in de ketenmobiliteit van de stadsregio noemen we RodeLoperpoorten. Deze zijn groter in aantal dan de Rail-Poorten (bijvoorbeeld ook hier en daar bij lightrail-tramhaltes), zodat voor alle delen van de stad de fietsafstand naar een railstation maximaal een paar kilometer is en dus voor de meeste fietsers acceptabel als deel van een ketenreis.

Reistijd- en comfortwinst met enorme gezondheidsvoordelen

De RodeLoperpoorten en Rail-Poorten leiden tot reistijdwinst (minder mensverliesuren) en comfortwinst. De eenzijdige nadruk op de grote centrale stations wordt verminderd.

Een treffend voorbeeld is de reistijdwinst voor reizigers naar de Uithof. Wie reist via station Bunnik en verder gaat op de fiets, wint tussen de 10 en 25 minuten in vergelijking met doorreizen naar Utrecht CS en daar de bus nemen.

De initiatiefnemers van de dubbele schaalsprong nodigen geïnteresseerde burgers, organisaties en overheden uit om te reageren op de plannen. Zij vragen Rijk, provincies, stadsgewesten en gemeenten de dubbele schaalsprong op te nemen in hun mobiliteitsvisies en investeringsprogramma’s voor de komende vijf jaar.

Over Kracht van Utrecht

Het Kracht van Utrecht-initiatief is een groep Utrechtse bewoners en experts, die ‘out-of-the-box’ willen denken over wat de "Kracht van Utrecht" kan zijn: op het gebied van leefomgeving, gezondheid, mobiliteit en bereikbaarheid in de 21ste eeuw. Het bestaat uit een interdisciplinair team van onafhankelijke deskundigen, zonder partij-, bedrijfs- of ambtelijke belangen.

De Kracht van Utrecht staat voor een integrale aanpak van bereikbaarheid, economische ontwikkeling en stedelijke- en omgevingskwaliteit. Het initiatief heeft oog voor kostenaspecten, natuur en cultuur in en rond de stad en voor participatie van bewonersgroepen en bedrijfsleven.

Over Fiets filevrij

Het project Fiets filevrij van de Fietsersbond en samenwerkende overheden verbetert bestaande fietsroutes in Nederland die langs fileknooppunten lopen. Dit door onder meer het wegnemen van barrières, het verhogen van de kwaliteit en actieve communicatie over de routes. Doel is om automobilisten, die op fietsbare afstand wonen, te stimuleren om de fiets te pakken naar het werk en het positioneren van de fiets in het woon-werkverkeer. Ambitie is een netwerk van snelfietsroutes die woon- en werkkernen met elkaar verbinden, waarbij een fietsafstand van minimaal 15 kilometer reëel is.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Fietsersbond, Wim Bot, 06-22459580

Kracht van Utrecht, Jan Korff de Gidts, 06-33630344

Contactpersonen
  • Medium square fblogo staandrgb

    Fietsersbond Persvoorlichting

    Op piketbasis is er altijd een woordvoerder beschikbaar: 030-291 81 11
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.